Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest bezpłatną publiczną szkołą ponadpodstawową dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oferujemy trzyletni cykl kształcenia, z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego o jeden rok nauki.

Uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania pracy w następujących dziedzinach:

  • Gospodarstwo domowe
  • Techniki komputerowe
  • Kwiaciarstwo i ogrodnictwo
  • Techniki użytkowe

Szkoła prowadzona jest przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. M.Lutra, która od wielu lat zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 roku życia. Na terenie FECDiE świetnie prosperuje także Warsztat Terapii Zajęciowej  “Przystań” przeznaczony dla dorosłych osób (powyżej 18 r.ż.) z różnymi niepełnosprawnościami, zakwalifikowanych na zajęcia przez Warsztat Terapii Zajęciowej “Przystań” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w warsztatach. Wielu absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy korzysta z oferty zajęć proponowanych przez WTZ “Przystań”.