OFERTA EDUKACYJNA


Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-spp/page-child.php on line 29

Program nauczania Szkoły obejmuje następujące zajęcia:

 

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Podczas tych zajęć uczniowie utrwalają wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole podstawowej oraz stale je poszerzają. Najważniejszym celem jest nauczenie naszych uczniów umiejętności jak najlepszego funkcjonowania w grupie i społeczeństwie, z naciskiem na rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej (na miarę ich możliwości). Dodatkowo staramy się rozwijać wiedzę uczniów z zakresu otaczającego ich świata, poznajemy kulturę i tradycję naszego regionu, zapoznajemy ich z działalnością lokalnych instytucji kulturalnych. Staramy się, by uczestniczyli w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, doskonaląc swoje umiejętności społeczne w praktyce.

 

 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Zajęcia służą nabywaniu kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do porozumiewania się w bliższym i dalszym środowisku w możliwy dla ucznia sposób z wykorzystaniem metod wspomagających i alternatywnych (AAC). W placówce respektujemy sposoby porozumiewania się każdego ucznia i rozwijamy jego potrzeby komunikacyjne, opierając się na metodach graficznych (PCS, Mówik, PECS itp.) oraz werbalnych. Jeśli zachodzi taka potrzeba korzystamy z symboli manualnych (gestów) i graficznych systemu Makaton. Umiejętności te rozwijamy w grupach rówieśniczych, podczas kontaktów z pracownikami szkoły i  zaprzyjaźnionych placówek oraz w terenie np. sklepy, usługi.

 

 • Zajęcia kształtujące kreatywność

Głównym celem zajęć kształtujących kreatywność to aktywizacja oraz rozbudzanie  u uczniów postawy ciekawości, otwartości i chęci do podejmowania działań. Formy i metody pracy są dostosowane do specyfiki przedmiotu oraz do charakteru programu i jego celów.

Do głównych metod pracy należy:
– gra na instrumentach perkusyjnych,
– śpiew,
– improwizacje taneczne i instrumentalne,
– scenki dramowe,
– pantomima oraz fotografia.

 

 • Wychowanie fizyczne

W ramach lekcji wychowania fizycznego zapewniamy uczniom udział w różnych formach aktywności sportowej i rekreacyjnej. Ich celem jest poprawa: wytrzymałości, siły oraz szybkości. Oprócz kondycji fizycznej na zajęciach sportowych doskonalone są umiejętności związane z: różnicowaniem ruchów, orientacją w przestrzeni, koordynacją wzrokowo- ruchową, równowagą i szybkością reakcji. Dodatkowo uczniowie poszerzają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin sportowych (tj. piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, unihokej, lekka atletyka, gimnastyka), tańca towarzyskiego oraz doskonalą umiejętność współdziałania podczas gier drużynowych.

 

 • Religia
 • Zajęcia z zakresu przysposobienia do pracy:
 • Techniki komputerowe

Głównym celem tych zajęć jest nabywanie przez uczniów umiejętności korzystania z komputera oraz innych urządzeń elektronicznych w życiu codziennym. Uczniowie uczą się obsługi popularnych programów systemu Windows, m.in.: edytorów tekstów, prostych programów graficznych, korzystania z komunikatorów internetowych. Ponadto nabywają wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz  wykorzystywania sprzętu elektronicznego w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. Sprzęt w pracowni komputerowej jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową i narządów zmysłów).

Pracownia wyposażona jest m.in. w:
– klawiatury kontrastowe VisionBoard2,
– BigTracki,
– duże monitory,
– słuchawki,
– monitor interaktywny.

 

 • Gospodarstwo domowe

W ramach zajęć uczniowie rozwijają umiejętności z zakresu obowiązków domowych. Nauczyciele dbają, by były one doskonalone, poprzez praktyczną naukę: dbania o odzież i obuwie (np.: pranie, prasowanie, czyszczenie obuwia), planowania i dokonywania zakupów (także podczas zajęć na terenie lokalnych sklepów), prac porządkowych oraz przyrządzania prostych posiłków. Głównym celem tych zajęć jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości i prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

 • Techniki użytkowe

W trakcie zajęć uczniowie mają okazję nauczyć się różnych technik tworzenia dzieł rękodzielniczych, m.in.: ceramiki, filcowania, decoupage, quillingu, scrapbookingu, makramy i innych. Mogą także rozwijać swoje umiejętności techniczne, np.: podczas nauki elementów stolarstwa, krawiectwa, tworzenia biżuterii. Dodatkowo podczas pracy uczniowie: doskonalą małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijają myślenie i pamięć oraz, co bardzo ważne, budują pozytywny obraz samego siebie jako artysty, twórcy. Przedmioty tworzone przez uczniów biorą udział w konkursach plastycznych, a także są prezentowane na organizowanych przez szkołę kiermaszach okolicznościowych.

 

 • Kwiaciarstwo i ogrodnictwo

Podczas zajęć z kwiaciarstwa i ogrodnictwa uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu otaczającej nas przyrody, zasad pielęgnacji roślin i odpowiedzialności za nie, oraz tworzenia różnych rodzajów kompozycji florystycznych. Dzięki zajęciom prowadzonym zarówno w sali lekcyjnej, jak i na terenie szkolnego ogrodu, uczniowie mają bezpośrednią możliwość poznania kolejnych etapów sadzenia oraz pielęgnacji warzyw i kwiatów. Ponadto dzięki zajęciom praktycznym, zapoznają się z zasadami wykorzystywania specjalistycznego sprzętu ogrodniczego.

 

 • Zajęcia rewalidacyjne

Program zajęć rewalidacyjnych ustalony jest w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym każdego ucznia, uczestniczącego w zajęciach. Najczęściej obejmuje ćwiczenia mające usprawnić naukę czytania, pisania, liczenia, ćwiczenia ułatwiające orientację przestrzenną, poznanie schematu własnego ciała, poprawienie sprawności manualnej oraz percepcji wzrokowej i słuchowej.

 

 • Zajęcia logopedyczne

W trakcie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu: kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, usprawnianie narządu mowy, rozwijanie słuchu, kształtowanie prawidłowej wymowy głosek, ale także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, takich jak: budowanie dłuższych wypowiedzi, bogacenie słownictwa oraz umiejętność formułowania swobodnych wypowiedzi.

 

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Podczas tych zajęć kształtowane są nawyki utrzymania prawidłowej postawy ciała, prawidłowego ustawienia stóp oraz prawidłowego chodu. W trakcie lekcji uczniowie wykonują indywidualnie dobrane zestawy ćwiczeń dostosowane do ich wad postawy. Przy ich ustalaniu uwzględniane są zalecenia specjalistów (fizjoterapeutów, ortopedów i.in.) uczniów, którzy objęci są rehabilitacją ruchową w czasie pozaszkolnym.

 • Praktyki szkolne

Dzięki współpracy Szkoły z wieloma instytucjami mieszczącymi się na terenie Wrocławia, nasi uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe i aktywnie przygotowywać się do podjęcia pracy w przyszłości – zarówno na chronionym, jak i otwartym rynku pracy.

Praktyki zawodowe odbywają się m.in. w:
– Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
– Przedszkolu,
– Domu Pomocy Społecznej.